ඉතිහාසය

Read more
  • November 10, 2022
  • 7

‘Unit 731’ නැතිනම් ‘731 වන ඒකකය’ කියන්නේ ජපාන ඉතිහාසයේ විතරක් නෙමෙයි, ලෝකය ඉතිහාසයේ ම තිබූ සිරකරුවෙකුට ඉන්න පුළුවන් බිහිසුණුම සිර කඳවුරුවලින් එකක්.

error: Content is protected !!